top of page

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน
และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก 

ไตรมาสที่ 2  - รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

ไตรมาสที่ 4  - รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

bottom of page