top of page

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน
และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก 

ไตรมาสที่ 2  - รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

1.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก
3. หลักฐานการประกาศรายงานฯ รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่

ไตรมาสที่ 4  - รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

1.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก
3. หลักฐานการประกาศรายงานฯ รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่
bottom of page