top of page

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (ประกอบด้วย รูปถ่าย,ชื่อ - นามสกุล,ตำแหน่ง,หมายเลขโทรศัพท์)
2. นโยบายของผู้บริหาร
แบบฟอร์มเผยแพร่
3. โครงสร้างหน่วยงาน
4. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6. ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566
7. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์,หมายเลขโทรสาร,ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และแผนที่)
8. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
10. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
11. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
12. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
13. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
15. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มเผยแพร่
16. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
17. รายงานผลการดำเนินการตามแผนประจำปีของหน่วยงาน
แบบฟอร์มเผยแพร่
18. แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
แบบฟอร์มเผยแพร่
19. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
20. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
21. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
22. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
23. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
24. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบฟอร์มเผยแพร่
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
25. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
แบบฟอร์มเผยแพร่
28. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
29. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร.1)
bottom of page