top of page
MOIT 18

หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
3. หลักฐานแจ้งเวียน
4. แบบฟอร์มเผยแพร่
bottom of page