top of page

หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาเละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข

bottom of page