top of page

การอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
2. โครงการอบรมฯ
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมฯ
4. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรม และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
6. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
7. แบบฟอร์มเผยแพร่
bottom of page