top of page
MOIT 19

หน่วยงานมีรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบการรายงานการเรี่ยไรฯ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
2. รายงานการเรี่ยไรฯ จากระบบ MSRS
3. แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 4
1. บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบการรายงานการเรี่ยไรฯ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
2. รายงานการเรี่ยไรฯ จากระบบ MSRS
3. แบบฟอร์มเผยแพร่
bottom of page