top of page
MOIT 17

หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566
และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566
3. บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รูปเล่ม)
5. แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 4
1. บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
3. แบบฟอร์มเผยแพร่
bottom of page