top of page

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ 2  - สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

1. บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แบบฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ 4  - สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566)

1. บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แบบฟอร์มเผยแพร่
bottom of page